Regulaminy

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUCIANEM-NIDZIE

 1. Czytelnia Internetowa umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do Internetu, przede wszystkim w celach edukacyjnych (poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu).
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać po uzgodnieniu z opiekunem Czytelni (Lila Krzynowek, Anna Puchalska).
 3. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba.
 4. Zabrania się spożywania napojów i artykułów spożywczych podczas pracy z komputerem.
 5. Użytkownik ma obowiązek zachować ciszę w Czytelni Internetowej, umożliwiając spokojną pracę innym użytkownikom.
 6. Należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych.
 7. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 8. Bezwzględnie zabrania się korzystania ze stron o charakterze pornograficznym, faszyzującym, rasistowskim, propagującym przemoc lub zawierających treści obraźliwe, wykorzystania Internetu do czynności niezgodnych z prawem.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników, zmieniać konfiguracji oprogramowania oraz instalować jakichkolwiek programów.
 10. Opiekun ma prawo sprawdzania przeglądanych przez Użytkownika stron i w razie konieczności przerwać sesję, w przypadku korzystania niezgodnego z regulaminem.
 11. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy podczas korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 12. Biblioteka umożliwia wydrukowanie tekstów czarno-białych oraz kolorowych po uiszczeniu opłaty wg obowiązującego cennika.
 13. Użytkownik dokonuje wpisu do rejestru czytelników.
 14. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego znajdującego się w Czytelni.

 

REGULAMIN

 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUCIANEM-NIDZIE

§1

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
 • okazać dowód tożsamości,
 • wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 3. Przychodząc do Wypożyczalni, czytelnik zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.

§ 2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów.
 2. Książki z działu beletrystyki, popularnonaukowe i naukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2, jeżeli są one szczególnie poszukiwane.
 4. Na prośbę czytelnika Wypożyczalnia może rezerwować książki lub audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 7. Wybrane książki lub audiobooki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki lub audiobooki.

§ 3

Na prośbę czytelnika Wypożyczalnia udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i audiobooków, będących własnością publiczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub audiobooka odpowiada czytelnik.
 3. Za zagubioną książkę lub audiobook czytelnik płaci jej wartość rynkową.
 4. Jeżeli książka była oprawiona, do odszkodowania wlicza się aktualny koszt oprawy introligatorskiej.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, audiobooka Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 6. Za zgodą kierownika Wypożyczalni czytelnik może przekazać zamiast książki zagubionej lub zniszczonej inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5

 1. Za przetrzymywanie książek lub audiobooków ponad termin określony w § 2 ust. 2 i 3 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 4 zł  za każdy miesiąc przetrzymania woluminów.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub audiobooka bądź uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Domu Kultury.   

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy.